Blog společnosti GALAXIMA s.r.o. - internetové služby

Pravidelně vás informujeme o novinkách, službách a dění v naší firmě. Nechte si zasílat novinky přímo do emailu.

GDPR

Cílem GDPR je zvýšit ochranu osobních dat ob?an?/spot?ebitel?, která se ovšem na stran? firem ?i subjekt? ve?ejné správy odrazí ve zvýšené administrativní z&aa...

přečíst více

Reklama

Reklama Slovo reklama vzniklo z latinského „clamare“ (k?i?et, volat). Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, sluby, spole?nosti, obchodní zna?ky nebo myšlenky, mající...

přečíst více

Vvoj? a software

Vývojá? - anglicky developer je ozna?ení ?lov?ka nebo pracovní pozice, jeho (nebo její) agenda se týká (um?lého) vývoje, tedy lidského úsilí sm??ujíc&iacut...

přečíst více

Historie programovacch jazyk?

První programovací jazyky existovaly ješt? d?íve ne po?íta?e. U v 19. století se pouívaly programovatelné tkalcovské stavy nebo perforované papírové válce p...

přečíst více

Programovac jazyk

Programovací jazyk je prost?edek pro zápis algoritm?, které mohou být provedeny na po?íta?i. Zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce se nazývá program.Programovací ...

přečíst více

?HTTP cookie

Jako cookie (anglicky kolá?ek, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP ozna?uje malé mnoství dat, která WWW server pošle prohlíe?i, který je uloí na po?íta?i uivatele. P?i kad&e...

přečíst více

Nstroje seo optimalizace

Nástroje provozovatel? internetových stránek Katalogy firem – vyuívají se pro získání zp?tného odkazu na vlastní webové stránky a tím i zvyšov&a...

přečíst více

Nstroje provozovatel? vyhledva??

Jedná se o nástroje pro správu internetových stránek a získávání statistických údaj? p?ímo od zdroje. Nejvýznamn?jší z nich jsou Webmaster tools ...

přečíst více

Seo optimalizace pro vyhledva?e

Hodnocení stránek vyhledáva?iInternetový vyhledáva? za pomoci bot? (nebo-li crawler?, robot?) stahuje v r?zných ?asových periodách obsah webových stránek a dalších do...

přečíst více

Linkbuilding

Je budování zp?tných odkaz?  a je jednou z off-page metod optimalizace pro vyhledáva?e. Cílem je propagace daného webu. Tato technika je povaována za nejvýznamn?jší off-page ...

přečíst více

PR ?lnky

PR ?lánky   PR - zkratka z angli?tiny Public Relation - v p?ekladu: vztahy s ve?ejností.PR ?lánek je nástroj efektivní marketingové komunikace. D?íve byly za PR ?lánky povaovány ...

přečíst více

Domny

Kadá website má p?i?azenou svou adresu v síti internet tzv. internetová doména, která se d?lí na domény prvního druhého a t?etího ?ádu. Doména prvního...

přečíst více

Website

WebsiteWebsite ,web site, web,webové místo, anglicky doslova „místo v pavu?in?“ ozna?uje kolekci webových stránek, obrázk?, videí a ostatních soubor?, které jsou uloeny na je...

přečíst více

HTML

HyperText Markup Language (zkratka HTML) je v informatice název zna?kovacího jazyka pouívaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. HTML je hlavním z...

přečíst více

Microsite miniweb

MicrositeMicrosite,minisite rovn? nazývaná miniweb ?i weblet, je webdesignerským názvem pro speciální malý web, fungující jako dopln?k hlavní webové prezentace. Rovn? ji l...

přečíst více

Copywriting

Je tvorba reklamních a marketingových text?, které mají podpo?it prodej výrobk? a slueb.Ozna?ení vzniklo spojením dvou slov: copy (v tomto významu reklamní sd?lení) a writer (auto...

přečíst více

Seo optimalizace

Search Engine Optimization Optimalizace pro vyhledáva?e nebo také optimalizace nalezitelnosti je v informatice ozna?ení metodiky vytvá?ení a upravování webových stránek takovým z...

přečíst více

Máte zájem o internetové služby?

Poptejte nás, zpracujeme pro vás cenovou kalkulaci, případně se s vámi rádi setkáme pro další postup.

Pro úspěšnou viditelnost webové prezentace klienta vytváříme návrhy a případnou správu internetové reklamy. Jednou z významných strategií je používání tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zaměřujeme se především na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Další formou jsou podpůrné mikroweby, emailing a průběžné seo optimalizace. Vytváření zpětných odkazů na webové stránky je jednou z nejdůležitějších činností a často opomíjených po samotné realizaci stránek. Pro obsahované vyhledávání fulltextových vyhledávačů určuje do jisté míry i pořadí zobrazování výsledků a tedy i viditelnost webové stránky.

Chci zasílat email novinky