Blog společnosti GALAXIMA s.r.o. - internetové služby

Pravidelně vás informujeme o novinkách, službách a dění v naší firmě. Nechte si zasílat novinky přímo do emailu.

Linkbuilding blog, článek

Linkbuilding


Sdílejte na Facebooku

Linkbuilding

Je budování zp?tných odkaz?  a je jednou z off-page metod optimalizace pro vyhledáva?e.

Cílem linkbuildingu je propagace daného webu.

Tato technika je povaována za nejvýznamn?jší off-page faktor.

Zatímco on-page techniky SEO p?edstavují úpravy p?ímo na stránkách, které optimalizujeme, off-page techniky p?edstavují optimalizaci mimo tyto stránky, a krom? samotného linkbuildingu sem pat?í nap?íklad reputace stránky, její d?v?ryhodnost nebo geografická poloha návšt?vník? stránky.

Dopadem kvalitního linkbuildingu je z hlediska internetového marketingu zlepšení pozice odkazované stránky ve výsledcích hledání pomocí uiti správných klí?ových slov v „anchor“ textu (viditelném textu odkazu) a p?ivedení nových návšt?vník? na stránky.

Díky linkbuildingu se zvyšuje pravd?podobnost, e si n?kdo n?kde p?e?te odkaz na dané stránky a klikne se na n?.
V?tší po?et odkaz? zna?í, e se na tyto stránky pravd?podobn?ji dostane potenciální zákazník.

Cíle linkbuildingu

 - zlepšení pozice webové stránky ve vyhledávání, co vede k
    nár?stu návšt?vnosti z vyhledáva??        
 - nár?st návšt?vnosti webové stránky p?es zp?tné odkazy

Linkbuilding tedy zvyšuje obchodní cenu webové stránky.

Metody linkbuildingu


- Registrace do katalog?
- Vým?na odkaz?
- Nákup odkaz?
- Publikování ?lánk? na cizích webech
- Ú?ast v diskuzních fórech a komentování ?lánk?
- Vytvá?ení podp?rných stránek a propaga?ních blog?
- Spolupráce s bloggery
- Sociální sít?

Linkbuilder

Linkbuilder je ?lov?k, který si udruje mnoho kontakt?, má p?ehled o trhu klienta, pro kterého pracuje, a je kreativní ve své práci.

Díky tomu je schopen komunikace a navazování spolupráce s partnery (nap?íklad majiteli webových stránek).

Jeho prací je vytvá?et p?idanou hodnotu webovým stránkám, která ústí ve zvýšené návšt?vnosti a konverzích.

Placený a neplacený linkbuilding

Neplacené pozice získané linkbuildingem mají vyšší efektivitu a jsou bezpe?n?jší.

Je za nimi však velké úsilí a spousta ?asu, nebo? je pot?eba správn? vymyslet partnerství, navrhnout je a navázat, proto by m?l být linkbuilder kreativní.

Nep?ímý linkbuilding

Tuto formu linkbuildingu je moné vyuít v p?ípad? komer?ního webu, nebo? ty mají problém se shán?ním vým?nných odkaz?.

Systém nep?ímého linkbuildingu není nikterak sloitý.

Jeho úkol spo?ívá v tom, e neodkazuje na komer?ní web, ale na web, je na tyto internetové stránky odkazuje.

Je však zapot?ebí po?ítat s tím, e nep?ímý odkaz má ve v?tšin? p?ípad? mnohonásobn? niší hodnotu ne p?ímý neboli klasický linkbuilding.

K linkbuildingu pat?í následující aktivity:
- Vyuívání sociálních sítí a sdílení obsahu.
- Umis?ování odkaz? na relevantní weby.
- Komunikování s okolím skrze profesionální PR ?lánky, diskuze a
   blogy.     
- Tvorba podp?rných web? (mikrostránky).
- Získávání kvalitních odkaz?.
- Tvorba vyváeného a atraktivního odkazového profilu.


Internetový marketing, tvorba eshopů, tvorba webových stránek, ppc marketing, remarketing eshopů, retargeting webových stránek,
copywriting, seo optimalizace, webhosting GX, PPC reklamní kampaně, emailing, marketing na sociálních sítích

Máte zájem o internetové služby?

Poptejte nás, zpracujeme pro vás cenovou kalkulaci, případně se s vámi rádi setkáme pro další postup.

Pro úspěšnou viditelnost webové prezentace klienta vytváříme návrhy a případnou správu internetové reklamy. Jednou z významných strategií je používání tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zaměřujeme se především na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Další formou jsou podpůrné mikroweby, emailing a průběžné seo optimalizace. Vytváření zpětných odkazů na webové stránky je jednou z nejdůležitějších činností a často opomíjených po samotné realizaci stránek. Pro obsahované vyhledávání fulltextových vyhledávačů určuje do jisté míry i pořadí zobrazování výsledků a tedy i viditelnost webové stránky.

Chci zasílat email novinky