Blog společnosti GALAXIMA s.r.o. - internetové služby

Pravidelně vás informujeme o novinkách, službách a dění v naší firmě. Nechte si zasílat novinky přímo do emailu.

HTML blog, článek

HyperText Markup Language.


HyperText Markup Language (zkratka HTML) je v informatice název zna?kovacího jazyka pouívaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.

HTML je hlavním z jazyk? pro vytvá?ení stránek v systému World Wide Web, který umo?uje publikaci dokument? na Internetu.

Jazyk je aplikací d?íve vyvinutého rozsáhlého univerzálního zna?kovacího jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language).
Vývoj HTML byl ovlivn?n vývojem webových prohlíe??, které zp?tn? ovliv?ovaly definici jazyka.

Koncepce jazyka

Jazyk HTML je charakterizován mnoinou zna?ek (tzv. tag?) a jejich vlastností (atribut?) definovaných pro danou verzi.

Tento zápis byl p?evzat ze SGML a dále upravován v závislosti na aktuálních trendech Internetu.
Mezi zna?ky se uzavírají ?ásti textu dokumentu a tím se ur?uje význam (sémantika) obsaeného textu.

Názvy jednotlivých zna?ek a jejich vlastností se uzavírají mezi úhlové závorky < a >.
?ást dokumentu tvo?ená otevírací zna?kou, n?jakým obsahem a odpovídající ukon?ovací zna?kou tvo?í prvek (element) dokumentu.
Nap?íklad <strong> je otevírací zna?ka pro zvýrazn?ní textu a <strong>?ervená Karkulka</strong> je prvek obsahující zvýrazn?ný text.
Sou?ástí obsahu prvku mohou být další vno?ené prvky.

Zna?ky jsou obvykle párové, p?i?em koncová zna?ka je shodná se zna?kou po?áte?ní, jen má p?ed názvem znak lomítko.

N?které zna?ky jsou nepárové – nemají ádný obsah a nepouívají koncovou zna?ku. P?íklad pro vykreslení vodorovné ?áry: <hr>

Zna?ky mohou obsahovat vlastnosti, které o nich uvád?jí ur?itou d?leitou informaci.
Koncové zna?ky ji vlastnosti nemají.

P?íkladem m?e být odkaz (zna?ka <a>), jeho vlastnost href ?íká, kam se uivatel po kliknutí na n?j dostane .

Ke zna?kám je však mono p?iloit i více vlastností.

M?eme si tak nap?íklad vytvo?it odkaz, který se otev?e v novém okn?/panelu:

<a href="http://example.com" target="_blank">text odkazu</a>

A nebo odkaz, který se otev?e v novém okn?/panelu, obsahuje titulek (zobrazí se obvykle po najetí kurzorem na daný prvek) a má p?i?azenou t?ídu, kterou pak m?eme vyuít nap?íklad v kaskádových stylech.

N?které prohlíe?e (nap?. Opera nebo Mozilla Firefox) dokonce umo?ují „vytvá?et“ vlastní zna?ky a prvky a umo?ují také jejich stylování pomocí kaskádových styl?.
Tato funkce však u v?tšiny webových prohlíe?? není podporována.
Jeliko se obsah neznámých prvk? v prohlíe?ích, kde podpora této funkce chybí, zobrazí chybn? a bez jakéhokoliv stylu, vlastní prvky se prakticky nepouívají.

Dokument m?e mimo zna?kování obsahovat další prvky:

DTD direktivy – za?ínají znaky <!, jsou ur?eny pro zpracovatele dokumentu (prohlíe?).
Komentá?e – pomocné texty pro programátora, nejsou sou?ástí obsahu dokumentu a nezobrazují se (prohlíe? je ignoruje).     
Kód skriptovacích jazyk?
Kaskádové styly
Struktura dokumentu

Dokument v jazyku HTML má p?edepsanou strukturu:

Deklarace typu dokumentu – zna?ka <!DOCTYPE html> sd?luje prohlíe?i, e otev?el HTML dokument.
Ko?enový element – prvek html (zna?ky <html> a </html>) – reprezentuje celý dokument.
Hlavi?ka dokumentu – prvek head (zna?ky <head> a </head>) – obsahuje metadata, která se vztahují k celému dokumentu.
Definuje nap?. kódování, název dokumentu, autora, popis, klí?ová slova, titulek dokumentu nebo kaskádové styly.
T?lo dokumentu – prvek body (zna?ky <body> a </body>) – zahrnuje vlastní obsah dokumentu.


Druhy zna?ek
Zna?ky lze z hlediska významu rozd?lit na t?i základní skupiny:

Strukturální zna?ky
  - rozvrhují strukturu dokumentu, p?íkladem jsou t?eba odstavce (<p>) nebo nadpisy (<h1>, <h2>). Dodávají dokumentu formu.

Popisné (sémantické) zna?ky
  - popisují povahu obsahu prvku, p?íkladem je nadpis (<title>) nebo adresa (<address>).

Sou?asný trend je orientován práv? na sémantické zna?ky, které usnad?ují automatizované zpracovávání dokument? a vyhledávání informací v záplav? dokument? na webu.
Vyvrcholením této snahy je v sou?asné dob? jazyk XML.

Stylistické zna?ky
 -  ur?ují vzhled prvku p?i zobrazení, typickým p?íkladem je zna?ka pro tu?né písmo (<b>).
Od tohoto druhu zna?ek se postupn? upouští, trendem je pouívání kaskádových styl?, které vzhled popisují odd?len? od obsahu dokumentu.

Mezi d?vody pro neuívání t?chto zna?ek pat?í p?edevším to, e tyto zna?ky jsou orientovány na prohlíení na obrazovce po?íta?e, p?íliš se však nepo?ítá s pouíváním dokumentu jiným zp?sobem – alternativní prohlíe?e pro postiené (?te?ky pro slepce), v mobilních za?ízeních apod.
Kaskádové styly umo?ují definovat rozdílná zobrazení pro r?zná za?ízení.


Internetový marketing, tvorba eshopů, tvorba webových stránek, ppc marketing, remarketing eshopů, retargeting webových stránek,
copywriting, seo optimalizace, webhosting GX, PPC reklamní kampaně, emailing, marketing na sociálních sítích

Máte zájem o internetové služby?

Poptejte nás, zpracujeme pro vás cenovou kalkulaci, případně se s vámi rádi setkáme pro další postup.

Pro úspěšnou viditelnost webové prezentace klienta vytváříme návrhy a případnou správu internetové reklamy. Jednou z významných strategií je používání tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zaměřujeme se především na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Další formou jsou podpůrné mikroweby, emailing a průběžné seo optimalizace. Vytváření zpětných odkazů na webové stránky je jednou z nejdůležitějších činností a často opomíjených po samotné realizaci stránek. Pro obsahované vyhledávání fulltextových vyhledávačů určuje do jisté míry i pořadí zobrazování výsledků a tedy i viditelnost webové stránky.

Chci zasílat email novinky