Blog spole─Źnosti GALAXIMA s.r.o. - internetov├ę slu┼żby

Pravideln─Ť v├ís informujeme o novink├ích, slu┼żb├ích a d─Ťn├ş v na┼í├ş firm─Ť. Nechte si zas├şlat novinky p┼Ö├şmo do emailu.

ProgramovacÝ jazyk blog, ─Źl├ínek

ProgramovacÝ jazyk


Sd├şlejte na Facebooku

Programovací jazyk

Programovací jazyk je prost?edek pro zápis algoritm?, které mohou být provedeny na po?íta?i.
Zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce se nazývá program.

Programovací jazyk je komunika?ním nástrojem mezi programátorem, který v programovacím jazyce formuluje postup ?ešení daného problému, a po?íta?em, který program interpretuje technickými prost?edky.
Programovací jazyk je vlastn? soubor pravidel pro zápis algoritmu, odborn? ?e?eno se jedná o formální jazyk.

Programovací jazyky existují v ?ad? verzí a implementací, mluvíme n?kdy o dialektech programovacího jazyka.
Existují také standardy pro programovací jazyky, pro jednotlivé implementace se ?asto uvádí, kterému standardu vyhovuje.

Typy programovacích jazyk?

Existuje n?kolik mo×ností kritérií, podle kterých jazyky d?lit.

Podle míry abstrakce:
- vyšší programovací jazyky (v?tšina jazyk?)
- niךí programovací jazyky (nap?. jazyk symbolických adres, ?áste?n? VHDL)


Podle zp?sobu p?ekladu a spušt?ní:


1.K
ompilované programovací jazyky (nap?. Pascal, C, Java, Cobol)
   - p?ed spušt?ním jsou nejprve kompletn? p?elo×eny kompilátorem

     výsledkem je v?tší rychlost a v?tší náro?nost na správn? zapsaný kód         2.I
nterpretované programovací jazyky nap?. BASIC, Perl, Python, shell, Ruby

      a) interpretované jazyky, které se pouze interpretují

         (z toho d?vodu jsou pomalejší – proto v?tšina jazyk? má alespo? n?jakou jinou mo×nost, pokud nejsou stejn? zpomalované n??ím jiným, jako t?eba shell)

      b) interpretované jazyky, které se p?ekládají, ale pouze do mezikódu, nikoli do strojového kódu po?íta?e (nap?. Java, Python)

      c) interpretované jazyky, které se po spušt?ní za b?hu programu p?ekládají do strojového kódu po?íta?e (nap?. Java, pokud se pou×ije systém JIT)

Toto ?len?ní není absolutní, ?ada programovacích jazyk? existuje v implementaci jak interpretované, tak kompilované (nap?íklad zmín?ná Java).

Navíc jsou oba postupy n?kdy kombinovány, zdrojový kód je nejprve kompilován do mezikódu, který je poté interpretován.

Vyšší programovací jazyky se dále d?lí takto:

Procedurální:(imperativní)
Strukturované:nap?. C, BASIC, Cobol
Objektov? orientované: nap?. Smalltalk, Java
Neprocedurální: (deklarativní)
Funkcionální: nap?. Lisp, Haskell
Logické: nap?. Prolog, Gödel

N?které programovací jazyky (nap?. C++, Python, Object Pascal, Rust, Flex) umo×?ují programátorovi kombinovat r?zné p?ístupy.

?ást ?ešení m?×e být nap?íklad vyjád?ena zápisem funkcí a procedur (strukturované programování), ?ást ?ešení m?×e vyu×ívat ?ist? objektový p?ístup.
Klasickým p?íkladem jazyka, ve kterém se mezi t?mito p?ístupy ned?lá ostrá hranice, je jazyk C++.
Podobný pragmatický p?ístup vyu×ívá jazyk Python, který navíc do ur?ité míry podporuje i funkcionální programování.

Jako protiklad k nim uve?me velmi rozší?ený jazyk Java, kde se i jednoduchá funkce musí vyjád?it formou metody t?ídy.

N?které programovací jazyky byly vytvo?eny p?edevším pro výuku programování a algoritmického myšlení.


Mezi takové jazyky pat?í nap?íklad Logo, Karel, Baltík, Petr; ostatn? prvotním d?vodem vzniku jazyka Pascal byla také výuka programování.


Internetov├Ż marketing, tvorba eshop┼», tvorba webov├Żch str├ínek, ppc marketing, remarketing eshop┼», retargeting webov├Żch str├ínek,
copywriting, seo optimalizace, webhosting GX, PPC reklamn├ş kampan─Ť, emailing, marketing na soci├íln├şch s├şt├şch

M├íte z├íjem o internetov├ę slu┼żby?

Poptejte n├ís, zpracujeme pro v├ís cenovou kalkulaci, p┼Ö├şpadn─Ť se s v├ími r├ídi setk├íme pro dal┼í├ş postup.

Pro ├║sp─Ť┼ínou viditelnost webov├ę prezentace klienta vytv├í┼Ö├şme n├ívrhy a p┼Ö├şpadnou spr├ívu internetov├ę reklamy. Jednou z v├Żznamn├Żch strategi├ş je pou┼ż├şv├ín├ş tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zam─Ť┼Öujeme se p┼Öedev┼í├şm na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Dal┼í├ş formou jsou podp┼»rn├ę mikroweby, emailing a pr┼»b─Ť┼żn├ę seo optimalizace. Vytv├í┼Öen├ş zp─Ťtn├Żch odkaz┼» na webov├ę str├ínky je jednou z nejd┼»le┼żit─Ťj┼í├şch ─Źinnost├ş a ─Źasto opom├şjen├Żch po samotn├ę realizaci str├ínek. Pro obsahovan├ę vyhled├ív├ín├ş fulltextov├Żch vyhled├íva─Ź┼» ur─Źuje do jist├ę m├şry i po┼Öad├ş zobrazov├ín├ş v├Żsledk┼» a tedy i viditelnost webov├ę str├ínky.

Chci zas├şlat email novinky