Blog společnosti GALAXIMA s.r.o. - internetové služby

Pravidelně vás informujeme o novinkách, službách a dění v naší firmě. Nechte si zasílat novinky přímo do emailu.

Reklama blog, článek

Reklama


Sdílejte na Facebooku

Reklama

Slovo reklama vzniklo z latinského „clamare“ (k?i?et, volat).

Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, sluby, spole?nosti, obchodní zna?ky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje.


Podle pouitého média se rozlišuje reklama televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná.


Definice reklamy, schválená Parlamentem ?eské republiky v roce 1995, ?íká, e „reklamou se rozumí p?esv?d?ovací proces, kterým jsou hledáni uivatelé zboí, slueb nebo myšlenek prost?ednictvím komunika?ních médií“.


Reklamu vyuívají p?edevším obchodní spole?nosti, ale i neziskové organizace a profesní ?i sociální organizace.

Ob?as se setkáváme s pouhými odkazy nebo jménem, logo výrobce ?i výrobku, kde chybí p?esv?d?ování, na vhodných i mén? vhodných místech.

To není reklama, protoe tyto neodborné pokusy za?ínajících podnikatel? nep?ivád?jí zákazníky a nespl?ují tak definici reklamy.


Internetový marketing, tvorba eshopů, tvorba webových stránek, ppc marketing, remarketing eshopů, retargeting webových stránek,
copywriting, seo optimalizace, webhosting GX, PPC reklamní kampaně, emailing, marketing na sociálních sítích

Máte zájem o internetové služby?

Poptejte nás, zpracujeme pro vás cenovou kalkulaci, případně se s vámi rádi setkáme pro další postup.

Pro úspěšnou viditelnost webové prezentace klienta vytváříme návrhy a případnou správu internetové reklamy. Jednou z významných strategií je používání tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zaměřujeme se především na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Další formou jsou podpůrné mikroweby, emailing a průběžné seo optimalizace. Vytváření zpětných odkazů na webové stránky je jednou z nejdůležitějších činností a často opomíjených po samotné realizaci stránek. Pro obsahované vyhledávání fulltextových vyhledávačů určuje do jisté míry i pořadí zobrazování výsledků a tedy i viditelnost webové stránky.

Chci zasílat email novinky