Blog spole─Źnosti GALAXIMA s.r.o. - internetov├ę slu┼żby

Pravideln─Ť v├ís informujeme o novink├ích, slu┼żb├ích a d─Ťn├ş v na┼í├ş firm─Ť. Nechte si zas├şlat novinky p┼Ö├şmo do emailu.

Nßstroje seo optimalizace blog, ─Źl├ínek

Nßstroje seo optimalizace


Sd├şlejte na Facebooku

Nástroje provozovatel? internetových stránek

Katalogy firem – vyu×ívají se pro získání zp?tného odkazu na vlastní webové stránky a tím i zvyšování rank? a popularity prezentace.

Váha, kterou vyhledáva?e tomuto nástroji p?idávají, v poslední dob? klesá.
Je to dáno p?edevším nár?stem nekvalitních katalog?, které jsou, v drtivé v?tšin?, propojeny mezi sebou jednou databází.

Katalogy PR ?lánk? – velmi oblíbený zdroj vyhledávacích robot? pro získávání informací.
Odkazy z t?chto katalog? se získávají p?ímo z tematicky napsaného textu na konkrétní klí?ové slovo.
Je zde rovn?× mo×nost oslovit u×ivatele konkrétní nabídkou.

RSS katalogy – pro registraci a získání odkaz? z t?chto katalog? je nutné mít na stránce p?ipravený RSS zdroj.
Výhodou t?chto katalog? je jednak p?ímé zacílení na u×ivatele, kte?í se o problematiku registrovaného webu zajímají, a za druhé jsou to odkazy na všechny stránky sdru×ené v RSS zdroji.

Jiné katalogy – m?×e se jednat o odborn? zam??ené katalogy, nap?íklad katalogy e-shop?, oborové katalogy, slevové agregáty, porovnáva?e cen.

Blogy – stejn? jako katalogy slou×í pro získávání zp?tných odkaz?. V p?ípad?, ×e píšete vlastní blog, m?×ete odkazovat p?ímo z textu na konkrétní klí?ové slovo.
Pokud blog neprovozujete, je mo×né reagovat na p?ísp?vky blog? tematicky stejných jako je propagována prezentace.
Tém?? všechny blogy umo×?ují umíst?ní odkazu na webové stránky autora p?ísp?vku.

Diskuze – obdobné vyu×ití jako u blog? s tím rozdílem, ×e odkazováním ve vlastních p?ísp?vcích je mo×né u×ivatele diskuzního fóra odradit od další komunikace.
Tím se mo×nost cokoli sd?lit a odkázat na své stránky podstatn? zmenší.
Zase platí zásada – mén? je n?kdy více.
Výhodou diskuzních fór je 100% relevantnost diskutujících.
Jsou to lidé z oboru.

Sociální sít?  
Pomocí sociálních sítí se odkazy na propagované stránky mohou ší?it geometrickou ?adou.
Vše, co je t?eba v tomto p?ípad? ud?lat, je poskytnout u×ivatel?m zajímavý obsah a o zbytek se postarají sami.

Inzertní portály – nástroj, který se nevyu×ívá tém?? v?bec.
Jedná se o publikování inzerát? na inzertních serverech (portálech).
Výhodou tohoto nástroje, oproti registracím do katalog?, je mo×nost aktualizace inzerát? v pravidelných intervalech a tím získávání nových a nových zp?tných odkaz?.

Je výhodné vybírat jen ty inzertní servery, kde je mo×né vlo×it odkaz na webové stránky a které jsou zdarma.
Další výhodou je získání návšt?vník?, kte?í by se na stránky jinak nikdy nedostali.
Zadáním r?zných slovních spojení do vyhledáva?e si to ov??íme - nap?íklad "auto" (na prvních místech budou weby prodejc? automobil?) versus "prodám auto" ?i "koupím auto" (na prvních místech budou zobrazeny inzertní portály).

Vlastní nástroje

Mikrostránky (microsites) – jsou to úzce specializované webové stránky, které se zpravidla zam??uji na propagaci jednoho produktu nebo ?innosti a mají za cíl získávat zp?tné odkazy z tematicky zam??ených web?.
Výhodou je, ×e po prvotní investici do tvorby mikrostránky jsou všechny zp?tné odkazy zdarma.

Affiliate systémy – ?esky ?e?eno provizní systémy, kde partne?i (affiliate partners) získávají pen?×ní odm?nu pouze za uskute?n?ný prodej.

Z hlediska SEO jsou to zp?tné odkazy, které jsou po celou dobu zdarma a které jsou partne?i sami ochotní propagovat.
Platí se pouze za výsledek.

Vým?na odkaz? z vlastní iniciativy – v praxi to znamená, ×e majitel webové prezentace sám vyhledává webové stránky, ze kterých chce mít zp?tný odkaz.

Za zve?ejn?ní odkazu vzniká zpravidla stejný závazek sm?rem k partnerovi.
Odkazy však lze i nakupovat.


Internetov├Ż marketing, tvorba eshop┼», tvorba webov├Żch str├ínek, ppc marketing, remarketing eshop┼», retargeting webov├Żch str├ínek,
copywriting, seo optimalizace, webhosting GX, PPC reklamn├ş kampan─Ť, emailing, marketing na soci├íln├şch s├şt├şch

M├íte z├íjem o internetov├ę slu┼żby?

Poptejte n├ís, zpracujeme pro v├ís cenovou kalkulaci, p┼Ö├şpadn─Ť se s v├ími r├ídi setk├íme pro dal┼í├ş postup.

Pro ├║sp─Ť┼ínou viditelnost webov├ę prezentace klienta vytv├í┼Ö├şme n├ívrhy a p┼Ö├şpadnou spr├ívu internetov├ę reklamy. Jednou z v├Żznamn├Żch strategi├ş je pou┼ż├şv├ín├ş tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zam─Ť┼Öujeme se p┼Öedev┼í├şm na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Dal┼í├ş formou jsou podp┼»rn├ę mikroweby, emailing a pr┼»b─Ť┼żn├ę seo optimalizace. Vytv├í┼Öen├ş zp─Ťtn├Żch odkaz┼» na webov├ę str├ínky je jednou z nejd┼»le┼żit─Ťj┼í├şch ─Źinnost├ş a ─Źasto opom├şjen├Żch po samotn├ę realizaci str├ínek. Pro obsahovan├ę vyhled├ív├ín├ş fulltextov├Żch vyhled├íva─Ź┼» ur─Źuje do jist├ę m├şry i po┼Öad├ş zobrazov├ín├ş v├Żsledk┼» a tedy i viditelnost webov├ę str├ínky.

Chci zas├şlat email novinky