Blog společnosti GALAXIMA s.r.o. - internetové služby

Pravidelně vás informujeme o novinkách, službách a dění v naší firmě. Nechte si zasílat novinky přímo do emailu.

Copywriting blog, článek

Copywriting


Sdílejte na Facebooku

Copywriting

-je tvorba reklamních a marketingových text?, které mají podpo?it prodej výrobk? a slueb.
Ozna?ení vzniklo spojením dvou slov: copy (v tomto významu reklamní sd?lení) a writer (autor).
Texta?, který se zabývá oborem copywritingu, se ozna?uje jako copywriter.
 
Copywriter píše texty reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR ?lánk?, katalog? a návrhy slogan? a názv?.

Pravidla copywritingu

Obecn? lze shrnout poadavky na reklamní text do následujících bod?:
- stylistická a gramatická správnost
- unikátnost a p?ínos pro ?tená?e
- obsah d?leitých informací
- pozitivní nádech
- d?v?ryhodnost
- p?esv?d?ivost
- ?tivost

Web copywriting


S nástupem internetového média se za?al vyvíjet obor web copywritingu, tedy psaní pro web.
Na webu lidé ?tou jinak ne v tisku a texty ur?ené pro klasická média na webu obvykle nefungují.
Je d?leité si uv?domit, e lidé na internetu stránky vlastn? ne?tou, ale nejd?íve je skenují o?ima a hledají kousky pot?ebných informací. Texty pro web musí být vhodn? ?len?né s dostate?ným zvýrazn?ním klí?ových slov, seznam?, citací, nadpis? apod.
Struktura, rozsah i formát se p?izp?sobuje tak, aby výsledný text byl dob?e skenovatelný o?ima.
P?i psaní se oby?ejn? vyuívá princip obrácené pyramidy a model AIDA.

Web copywriter by m?l znát základy SEO.
Obor se postupem ?asu tak rozmohl, e místo web copywriting a web copywriter se obecn?jším termínem copywriting za?alo ozna?ovat psaní pro web.

SEO copywriting

SEO copywriting je spojení techniky SEO a copywritingu.
Spo?ívá v optimalizaci textu webových stránek pro vyhledáva?e, který se nesoust?edí pouze na zdrojový kód, ale na celkovou kvalitu obsahu webu.


SEO copywriting se stará o aktuální, unikátní, zajímavý a pro ?tená?e p?ínosný obsah.
Klí?ová slova je t?eba umístit tak, aby byla dob?e viditelná - v titulku stránky, hlavním nadpisu, podnadpisech, úvodním odstavci, alternativním popisku obrázk? a jednou ?i dvakrát v textu.

Je vhodné pouívat synonyma a klí?ová slova p?irozen? sklo?ovat.
Nep?irozené texty obvykle vyhledáva?e ji dokáou rozpoznat.


Internetový marketing, tvorba eshopů, tvorba webových stránek, ppc marketing, remarketing eshopů, retargeting webových stránek,
copywriting, seo optimalizace, webhosting GX, PPC reklamní kampaně, emailing, marketing na sociálních sítích

Máte zájem o internetové služby?

Poptejte nás, zpracujeme pro vás cenovou kalkulaci, případně se s vámi rádi setkáme pro další postup.

Pro úspěšnou viditelnost webové prezentace klienta vytváříme návrhy a případnou správu internetové reklamy. Jednou z významných strategií je používání tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zaměřujeme se především na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Další formou jsou podpůrné mikroweby, emailing a průběžné seo optimalizace. Vytváření zpětných odkazů na webové stránky je jednou z nejdůležitějších činností a často opomíjených po samotné realizaci stránek. Pro obsahované vyhledávání fulltextových vyhledávačů určuje do jisté míry i pořadí zobrazování výsledků a tedy i viditelnost webové stránky.

Chci zasílat email novinky