Blog společnosti GALAXIMA s.r.o. - internetové služby

Pravidelně vás informujeme o novinkách, službách a dění v naší firmě. Nechte si zasílat novinky přímo do emailu.

Microsite miniweb blog, článek

Microsite miniweb


Sdílejte na Facebooku

Microsite

Microsite,minisite rovn? nazývaná miniweb ?i weblet, je webdesignerským názvem pro speciální malý web, fungující jako dopln?k hlavní webové prezentace.
Rovn? ji lze ozna?it za prost?edek marketingu.

Hlavní stránka microsite má zpravidla také svou vlastní URL adresu nebo doménu.

V?tšinou jsou pouívány k prezentování specifického okruhu informací,
a? ji ?lánk? (nekomer?n?) ?i spole?ností nebo produkt? (komer?n?).

Na miniweb m?e odkazovat hlavní prezentace anebo m?e být microsite od hlavní prezentace úpln? odd?lena  (nap?. odlišným grafickým provedením, ovládáním, zám?rem, cílovou skupinou atp.).
 
Hlavní rozdíl microsite oproti hlavní prezentaci je její ú?el a soudrnost skupiny informací oproti širokému rozsahu hlavní prezentace (nap?. firemního webu).

Typy a vyuití microsites

Microsites zve?ej?ující textový obsah mohou slouit nap?. jako stránky ?i skupiny stránek obsahující informace o dovolených, událostech, svátcích nebo podobných záleitostech.
Jejich ú?elem je uvést více detailních informací, ne by mohlo být uvedeno na hlavní webové prezentaci.
Namísto strukturování všech dat do jedné prezentace, jsou mnohdy vytvá?eny do?asné, odd?lené microsites – menší weby, informující o díl?ích aktivitách, událostech, aspektech jistých tematických celk? atp.

Microsites jsou rovn? ?asto pouívány také ke zve?ej?ování „efektivních“ ?lánk?.
Komer?ní ú?el této stránky pak  m?e jejím návšt?vník?m poskytovat také jistou p?idanou hodnotu; to práv? jak kv?li prodeji, tak také pro sv?j bohatý obsah vedoucí k v?tší úsp?šnosti ve fulltextových vyhledáva?ích.

Microsites mohou být pouity také k ?ist? komer?ním ú?el?m.
A to k detailnímu popisu produktu, sluby ?i celé spole?nosti, zvýrazn?ní televizní ?i rádiové reklamní kampan?, k propagaci interaktivní sout?e (tzv. Advergaming); výjimkou není ani bohatý textový doprovod ?i podpora produktu nebo nap?. popis nové technologie.

Microsite m?e nap?. zvýraznit nový produkt od stávající nabídky, naplno demonstrovat jeho p?ednosti a zam??it se na jeho komplexní propagaci, jeliko v konkurenci ostatních produkt? by mohl být v rámci prezentace mén? vid?t.

Microsites mohou zám?rn? obsahovat mnoství klikatelných klí?ových slov a kontextové reklamy (Pay per click ?i PPC) a být tak vytvá?eny práv? za ú?elem vyd?lat peníze na reklam?.

Microsites jsou s podobným ú?elem vytvá?eny také k udrování tematického okruhu bohatého na klí?ová slova se zám?rem získat vysoké hodnocení internetových vyhledáva?? díky správn? zvolenému uivateli vyhledávanému obsahu.


Internetový marketing, tvorba eshopů, tvorba webových stránek, ppc marketing, remarketing eshopů, retargeting webových stránek,
copywriting, seo optimalizace, webhosting GX, PPC reklamní kampaně, emailing, marketing na sociálních sítích

Máte zájem o internetové služby?

Poptejte nás, zpracujeme pro vás cenovou kalkulaci, případně se s vámi rádi setkáme pro další postup.

Pro úspěšnou viditelnost webové prezentace klienta vytváříme návrhy a případnou správu internetové reklamy. Jednou z významných strategií je používání tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zaměřujeme se především na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Další formou jsou podpůrné mikroweby, emailing a průběžné seo optimalizace. Vytváření zpětných odkazů na webové stránky je jednou z nejdůležitějších činností a často opomíjených po samotné realizaci stránek. Pro obsahované vyhledávání fulltextových vyhledávačů určuje do jisté míry i pořadí zobrazování výsledků a tedy i viditelnost webové stránky.

Chci zasílat email novinky